برچسب زده شده با : رسانه

نقش رسانه های غیردولتی در بازنشر مطالبات مردم

اتفاقات این روزهای کشور نشان از بروز و ظهور نوعی نگرش متفاوت نسبت به حکمرانی دارد که اگر در قالب گفت و گو و بیان نظرات مختلف به سرانجام نرسد، شاهد اتفاقات ناگوار در عرصه حاکمیت ملی و منافع مردم در ابعاد مختلف آن خواهد شد.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن آزاد